องค์ความรู้...ด้านการจัดการการศึกษา
หัวข้อองค์ความรู้ : ผู้นำเสนอ : สังกัด : ประเภทการถ่ายทอดองค์ความรู้ : ผลงาน :
การแปรสภาพแป้งมันสำปะหลังให้กลายเป็นพลาสติกชีวภาพแบบง่ายๆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ ประพฤทธิ์วงศ์ สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Clip VDO
ฟีเจอร์เด็ด Google Docs ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยา จรุงล้ำเลิศ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Clip VDO
การใช้แอพพลิเคชั่นช่วยสอน Good note 5 เบื้องต้น อาจารย์ ดร.นิติธร สุขวงค์ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Clip VDO
การใช้ไลเคนเป็นตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ (Air Quality Indicator using Lichen) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุษิระ บุตรดี สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster
เครื่องแม่ข่ายเสมือนเพื่อการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร.สุรชัย จิตพินิจยล สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster
การจัดการเรียนการสอนแบบ BUDDY LEARNING ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณกรณ์ฉัฐ จันทร์สุริยะ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster
การอ่านค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุษิระ บุตรดี สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster
การประยุกต์ใช้ ipad และ apple pencil เพื่อการสอน ผู้ช่วยศาสตราจย์ ดร.พนาวัลย์ สุทธิอาภรณ์ สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster
เทคนิคการสอนแบบ Turn Back to Forward with Step by Step ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณกรณ์ฉัฐ จันทร์สุริยะ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster