องค์ความรู้...ด้านการจัดการ
หัวข้อองค์ความรู้ : ผู้นำเสนอ : สังกัด : ประเภทการถ่ายทอดองค์ความรู้ : ผลงาน :
ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม นางสาวณัฎฐา สุขสุลาภ สำนักงานคณบดี การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Clip VDO
การขอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นายฐณปกร สิทธิพล สำนักงานคณบดี การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster
Google drive file stream ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาวัลย์ สุทธิอาภรณ์ สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster
เทคนิคการมอบหมายงานโดยการคอมเม้นต์ง่ายๆ ด้วย ปลายนิ้ว นางสาวณัฎฐา สุขสุลาภ สำนักงานคณบดี การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster
วิธีใช้งานป้ายกำกับ (Label) สำหรับ Gmail นางสาวณัฎฐา สุขสุลาภ สำนักงานคณบดี การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster
การพัฒนาโปรแกรม Microsoft Access เพื่อประยุกต์ใช้ในการยกระดับ คุณภาพมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ กิตติศักดิ์ วิเชียรวัฒน์ สำนักงานคณบดี การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster