องค์ความรู้...ด้านการบริการวิชาการ
หัวข้อองค์ความรู้ : ผู้นำเสนอ : สังกัด : ประเภทการถ่ายทอดองค์ความรู้ : ผลงาน :
การจัดค่ายพัฒนาความคิดด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมเสริมทักษะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณกรณ์ฉัฐ จันทร์สุริยะ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Clip VDO
“1 ปีของการบริการวิชาการด้านจุลินทรีย์เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนและ สถานประกอบการ” รองศาสตราจารย์ ดร.อัยยะ จันทรศิริ สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster