องค์ความรู้...ด้านการวิจัย สร้างสรรค์ฯ
หัวข้อองค์ความรู้ : ผู้นำเสนอ : สังกัด : ประเภทการถ่ายทอดองค์ความรู้ : ผลงาน :
Enhanced Performance of Low-cost Cellulose Paper-based triboelectric Nanogenerators via Nanometerials Modification ผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.สายชล ศรีแป้น สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster
ตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเจนรีดักชันจากผักตบชวา อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เกตุเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster
การทำวิจัยด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ : พีชคณิต (Pure Mathematics : Algebra) ผู้ช่วนศาสตราจารย์ณกรณ์ฉัฐ จันทร์สุริยะ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster
ตัวต้นแบบพัดลมเย็นเพวเทียร์ อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ ทัพสนิท สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Clip VDO
เทคโนโลยีใหม่สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงในยุค 4.0 อาจารย์ ดร. จักราวุธ ไม้ทิพย์ สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster
ตัวผลิตไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกแสงอาทิตย์อย่างง่าย อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ ทัพสนิท สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster